Algemene Voorwaarden van de Tandartspraktijk Budel B.V. hierna te noemen: “TP Budel”.

1. De Overeenkomst

1.1.Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst op grond van artikel 7:446 lid 1 BW tussen TP Budel en de Patiënt, hierna te noemen de Overeenkomst.

2. Uitvoering van de Overeenkomst

2.1. TP Budel staat er voor in dat de werkzaamheden die zij uit hoofde van deze Overeenkomst verricht voldoen aan de maatstaven die een goed hulpverlener in acht dient te nemen en in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen (waaronder de WGBO) alsmede met de algemeen geldende richtlijnen.
2.2. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.
2.3. TP Budel is bij uitvoering van de Overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. TP Budel is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.
2.4. Patiënt dient te allen tijde TP Budel volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de patiënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

3. Kosten

3.1. De kosten van een tandheelkundige behandeling worden gedeclareerd overeenkomstig de geldende UTP tarieven zoals die door de NZa zijn vastgesteld en zijn vastgelegd in de tariefsbeschikking tandheelkundige zorg (www.NZa.nl).
3.2. De tarievenlijst tandheelkundige zorg is te raadplegen op de in de aanhef genoemde websites van TP Budel. De tarieven kunnen van tijd tot tijd worden aangepast.
3.3. Voor alle behandelingen die een totaalbedrag van EUR 250,- of meer bedragen, verstrekt TP Budel voorafgaand aan de behandeling een begroting.
3.4. Bij noodzakelijke wijziging van de behandeling als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die een overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen na overleg met de patiënt, de extra te maken kosten bij patiënt in rekening worden gebracht.
3.5. Techniekkosten worden apart in rekening gebracht. Op verzoek van patiënt of diens verzekeraar overlegt TP Budel hiervan de specificatie.

4. Annuleren van afspraken

4.1. Vastgestelde afspraken kunnen door patiënt kosteloos worden verzet of geannuleerd tot maximaal 48 uur voor het geplande tijdstip. Bij het niet of niet tijdig verzetten of annuleren van de afspraak zal TP Budel de gereserveerde tijd en/of afgesproken behandeling met code C90 in rekening brengen waarbij rekening wordt gehouden met de duur van de geplande behandeling, waarvoor wordt verwezen naar de tarievenlijst welke te vinden is op de in de aanhef genoemde websites.
4.2. TP Budel is te allen tijde bevoegd om vastgestelde afspraken met de cliënt te verzetten of te annuleren.

5. Annuleren van behandeling

5.1. Indien cliënt, nadat een behandelovereenkomst tot stand is gekomen, de behandeling geheel of gedeeltelijke annuleert, is TP Budel gerechtigd om alle in verband met die behandeling door haar en door derden gemaakte kosten geheel bij de patiënt in rekening te brengen.

6. Declaratie

6.1. TP Budel verzorgt haar eigen declaraties. Hierop zijn betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden liggen tevens ter inzage bij TP Budel.

6.2. Betalingen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt te geschie­den. De door de patiënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs ingeval de patiënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien sprake is van een voorschot wordt dit verre­kend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst. Niettegenstaande het vorengaande is de zorgverlener te allen tijde gerechtigd onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen.
6.3. Indien nota’s wegens betalingsachterstand van de patiënt niet meer worden geaccepteerd, is TP Budel gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of deze slechts te verrichten tegen directe betaling door patiënt.

6.4. Indien de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de patiënt aan de zorgverlener de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten die de zorgverlener moet maken om zijn vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van Euro 40 (zegge : 40 euro), onverminderd het recht van de zorgverlener om de volledige schade te vorderen.

7. Reclame

7.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de patiënt binnen 8 dagen na ontdekking, schriftelijk te worden gemeld aan TP Budel. Klachten omtrent declaraties dienen binnen 8 dagen na declaratiedatum bij de zorgverlener schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.
7.2. Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de patiënt niet op.
7.3. De klacht zal door TP Budel worden behandeld volgens de Klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.
7.4. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal TP Budel de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

8.Aansprakelijkheid

8.1. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
8.2. Patiënt kan geen rechten ontlenen aan de berekening gemaakt door Zorgsom of schatting van de begroting.

8.3. De aansprakelijkheid van de zorgverlener is beperkt tot het bedrag waarop de door de zorgverlener afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de zorgverlener onder de verzekering. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van de zorgverlener.

9. Toepasselijk recht

9.1. Op alle overeenkomsten tussen patiënt en TP Budel is het Nederlands recht van toepassing.
9.2. Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst tussen patiënt en TP Budel, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de rechter.

10. Overige bepalingen

10.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.